เข้าสู่ระบบ

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)

โครงการทบทวนและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ. 2563 – 2570)
ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทุนทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน